Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013.Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - 

pt. „Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne”

nr projektu POKL.09.01.02-14-345/11.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 marca 2012r. do 31 grudnia 2013r.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Szkolna 3, Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Bema 312, Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Chemików 1A oraz Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Młodzieżowa 1, funkcjonujących na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

W ramach projektu będą odbywać się następujące zajęcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,  w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

W projekcie będzie uczestniczyć 578 uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

W ramach projektu zakupione zostaną dla szkół podstawowych pomoce dydataktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 411 484,70zł.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter