Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej

DZIELNICA PRZEMYSŁOWA –
KONIEC PRAC STUDYJNO – KONCEPCYJNYCH

 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dobiega końca.
Projekt wyróżniał się spośród innych realizowanych przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki tym, że nie dotyczył przekazania środków na działalność inwestycyjną, ale na przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjnych, mających pomóc w stworzeniu terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 40 ha. Tereny objęte projektem są zlokalizowane w dzielnicy przemysłowej usytuowanej przy wschodniej granicy miasta Nowy Dwór Mazowiecki (pomiędzy ulicami Graniczną i Przemysłową). Ogólnym celem  projektu było stworzenie warunków na obszarze objętym wnioskiem do lokalizowania nowych przedsiębiorstw poprzez poprawę infrastruktury technicznej, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy.
W ostatnich latach daje się zauważyć wykorzystywanie istniejącej po dawnych zakładach przemysłowych infrastruktury przez nowe, lepiej przystosowane do obecnego rynku firmy i zakłady. Można tu wymienić chociażby Zakłady Reckitt Benckiser, ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych, La Lorraine Polska, czy też nowopowstały zakład Pollena-Aroma. O dużym zainteresowaniu potencjalnych inwestorów na tym terenie świadczyły załączone do wniosku o dofinansowanie listy intencyjne od 8 inwestorów, którzy już na ówczesnym etapie deklarowali chęć ulokowania swoich zakładów właśnie w tej części Miasta. Obecny projekt stanowi uzupełnienie działań podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat. Jesteśmy przekonani, że to dopiero dobry początek rozwojowy dla tej dzielnicy. Przeprowadzone prace potwierdzają kierunki rozwoju i budują nową strategię, która umożliwi pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację zadań ulokowanych w tej części Miasta.
Naturalne wydaje  się poszukiwanie zewnętrznych  źródeł finansowania na stworzenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dostępu do infrastruktury terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno – koncepcyjne zmierzające do wsparcia rozwoju strefy przemysłowej. Dzięki temu stworzona została „Strategia rozwoju terenów inwestycyjnych nowodworskiej dzielnicy przemysłowej do roku 2020” oraz „Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim” wraz z wykonaniem prognoz oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów. „Prace nad koncepcją i strategią prowadzone były w oparciu o sesje strategiczne, które odbywały się w siedzibie Urzędu Miejskiego. Gościliśmy przedstawicieli firm zlokalizowanych w dzielnicy przemysłowej, radnych oraz Witolda Załęskiego – zewnętrznego eksperta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ws. parków technologicznych, który przybliżył tematykę klastrową i zachęcał do wspólnej kooperacji w ramach takiej inicjatywy. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 umożliwi pozyskiwanie funduszy zewnętrznych m.in. na zawiązywanie inicjatyw klastrowych. Nasza dzielnica przemysłowa bardzo dobrze rokuje na taką współpracę, być może obecne działania prowadzone przez przedsiębiorców zostaną sformalizowane i w przyszłości powstanie klaster chemiczny na terenie Naszego Miasta”  - mówi Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Poza pracami studialnymi, przygotowano budowlaną dokumentację projektową i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedur przetargowych w przyszłości. Prace te w 85% zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.  Dokumentacja dotyczy m.in. wybudowania trzech nowych ciągów komunikacyjnych. Przygotowano również dokumentację architektoniczno-budowlaną sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dokumentację projektową kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanych w pasie drogowym dróg w dzielnicy przemysłowej.

Takie działania zapewnią poprawę warunków, efektywności i jakości pracy powstających zakładów poprzez zaplanowanie budowy nowej drogi, dróg dojazdowych oraz uzbrojenie terenu w media. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wyznaczyło sobie także cel dodatkowy, którym jest stworzenie pozytywnego klimatu dla zakładania, lokowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przydzielenie jednemu z pracowników urzędu zadań dodatkowych związanych z poszukiwaniem potencjalnych inwestorów, ułatwianiem im kontaktów w urzędach, a także opieką w czasie wizyt studyjnych.

Opracowana w ramach projektu całościowa  dokumentacja  umożliwia kompleksową ocenę wykonalności w tym ocenę oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji. W perspektywie długookresowej przyczyni się do rozwoju nowych gałęzi przemysłu, poprawy sytuacji na rynku pracy, poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszenie poziomu bezrobocia. Poprawi także bezpieczeństwo, warunki życia mieszkańców, usprawni działanie funkcjonujących już w dzielnicy przemysłowej przedsiębiorstw.

Dodatkowo w ramach projektu nastąpi refundacja części środków przeznaczonych na zakup nieruchomości nierozerwalnie związanych z jego realizacją. W perspektywie długookresowej efekty projektu, będą skutkowały pozytywnymi zmianami także w innych dziedzinach niż sam przedmiot projektu. Wpłynie on bowiem pozytywnie na następujące sfery rozwoju społeczno - gospodarczego:

  • rynek pracy;
  • ochronę środowiska;
  • kształtowanie wizerunku regionu, powiatu, gminy oraz jego promocję.

Przygotowana dokumentacja zostanie wykorzystana w trakcie konkursów umożliwiających pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania  na realizację przedmiotowych inwestycji, w najbliższych latach. Bierzemy pod uwagę źródła krajowe i europejskie. Mamy nadzieję, że również kolejna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 okaże się sprzyjająca inwestycjom drogowym.

  • -

 

dla rozwoju Mazowsza
 
Tytuł projektu: "Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej"
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Wartość projektu: 506 933,48
Wartość dofinansowania: 366 730,38
 
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter