Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Komunikat i deklaracja przystąpienia do projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia w Nowym Dworze Mazowieckim”

Wymiana źródła ogrzewania w gospodarstwach domowych

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że Miasto  planuje przystąpić do konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie:  4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie: 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektu  - Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.
W programie mogą wziąć udział właściciele nieruchomości:
• osoby fizyczne,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• zarządcy nieruchomości,
położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

W ramach w/w konkursu Miasto może pozyskać dla mieszkańców dotację na wymianę czynnika grzewczego:
• na podłączenie do sieci ciepłowniczej
• lub elektryczne, olejowe, lub ewentualnie gazowe
do wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych, przy czym podłączenie do sieci ciepłowniczej traktowane jest priorytetowo.

Uczestnictwo w konkursie przewidziane jest dla wnioskodawców, którzy:
1. Złożą deklarację przystąpienia do projektu

2. Dokonają zmiany systemu ogrzewania na:
a) podłączenie do sieci ciepłowniczej, lub
b) elektryczne, olejowe lub ewentualnie paliwa gazowe (jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby)
Wymiana starego kotła gazowego na nowy kocioł gazowy jest dopuszczalne tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. Posiadany piec gazowy ma więcej niż 10 lat, jest piecem niekondensacyjnym i przestarzałym technologicznie. W wyniku wymiany kotła gazowego musi nastąpić znaczna redukcja emisji CO2 w odniesieniu do istniejącej instalacji. Informacje te powinny zostać udokumentowane.

3. Dostarczą świadectwo energetyczne (ewentualnie audyt energetyczny) do dnia 17.05.2019 r. wraz z wypełnioną tabelką (załącznikiem do deklaracji).

UWAGA: Przed wykonaniem świadectwa/audytu należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz kryteriami oceny https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/

4. Zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu budynek mieszkalny osiągnie określone standardy energetyczne.
Standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia w przypadku domów jednorodzinnych nie może przekroczyć 150 kWh/(m2 x rok), zaś dla domów wielorodzinnych nie może przekroczyć wartości 135 kWh/(m2 x rok). Ww. wartości muszą zostać osiągnięte najpóźniej rok po zakończeniu realizacji projektu, co musi zostać potwierdzone audytem energetycznym/świadectwem energetycznym.

Dostarczą wyciąg z dokumentacji technicznej i/lub specyfikację techniczną kotła oraz kosztorys zawierający typ węzła ciepłowniczego/pieca oraz szacowany koszt brutto,
z podziałem na koszty zakupu pieca lub wykonania węzła/przyłączenia do sieci ciepłowniczej, a także pozostałe koszty (np. montażu urządzeń i niezbędnych materiałów) do dnia 17.05.2019 roku.
Posiadają pozwolenie na budowę – jeśli dotyczy (w przypadku np.: instalacji gazowej, węzła ciepłowniczego), którego kopie dostarczą do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

WAŻNE
Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa. Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi.
Montaż urządzeń grzewczych na poszczególnych nieruchomościach jest przewidziany po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i może być realizowany w latach 2020- 2021.

Właścicielem zamontowanego na nieruchomości źródła ciepła przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia w Nowym Dworze Mazowieckim”, pozostaje Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
Użyczenie nieruchomości gminie na czas realizacji projektu będzie określone w umowie użyczenia.


Deklaracja przystąpienia do konkursu

Deklaracja nie stanowi zobowiązania cywilno-prawnego, natomiast jest źródłem informacji, na podstawie której Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  będzie aplikowała o środki unijne w ramach  konkursu  RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

O przystąpieniu do Projektu decyduje kolejność wpływu deklaracji oraz limit kwotowy dofinansowania wynikający z Regulaminu konkursu, tj. 1 500 000  złotych.
• Deklaracje należy złożyć w terminie do 17 maja 2019 roku.
• Deklaracje bez kompletów załączników nie będą uwzględnione w przedmiotowym Projekcie.

Osoby chcące przystąpić do konkursu powinny wypełnić i złożyć w/w deklarację w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 r. w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Wydziale Projektów Infrastrukturalnych IV p. pok. 401 lub pod numerem telefonu /22/ 51 22 235.

  • autor: Marzena Kłosiewicz

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter