Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr  V / 97 /2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.)  –  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się zespół w składzie:

Grażyna Nadrzycka        -  przewodniczący zespołu

Mirosława Boroń            –  zastępca przewodniczącego zespołu

Angelika Sosińska          –  członek zespołu

Monika Gluba-Stasiak   –  członek zespołu

Justyna Paszkiewicz       –  członek zespołu

 

Zadaniem  Zespołu,  o którym  mowa  w  ust. 1 jest  przygotowanie i przedstawienie  Radzie  Miejskiej,  przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r., opinii o zgłoszonych kandydatach,  w  szczególności  w  zakresie  spełnienia   przez  nich   wymogów określonych   w  ustawie  z  dnia  27 lipca  2001 roku   -   Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter