Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • Dla rozwoju infrastruktury i środowiska.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 
Informacje ogólne
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny dla rozwoju Miast i Gmin, umożliwiający ocenę sytuacji w zakresie działań związanych z koniecznością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Działania te stanowią z jednej strony wypełnienie zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, a z drugiej strony prowadzić będą do uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych dla Miasta.
 
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi ocenę aktualnego stanu powietrza atmosferycznego, zdefiniowanie koniecznych działań w zakresie ochrony środowiska i zaplanowanie konkretnych zadań do realizacji w kontekście ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł w najbliższym horyzoncie czasowym. 
 
Gospodarka niskoemisyjna stanowi jeden z priorytetów zaplanowanych w programach dotacyjnych Unii Europejskiej, wobec powyższego dokument umożliwi także pozyskanie środków finansowych dla Miasta w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020.
 
Celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki są:
• redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
• zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
• poprawa jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
 
Wykonawcą Planu dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest firma Contract Consulting Spółka z o.o. 
 
Etapy wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
 
Aby wdrożyć niniejszy plan należy zebrać odpowiednie dane dotyczące źródeł emisji gazów cieplarnianych w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i obiektach użyteczności publicznej. Następnie szacuje się łączną emisję gazów cieplarnianych dla Miasta, a na samym końcu podejmuje się działania służące ograniczeniu ilości tychże gazów.
 
Zaproszenie do udziału w badaniu
 
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam w zdiagnozowaniu głównych źródeł emisji i poprawie efektywności energetycznej obiektów na obszarze Miasta. Warto zaangażować się w tak ważne przedsięwzięcie jakim jest powstający dokument Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wszelkie działania związane z modernizacją źródeł ciepła, bądź termomodernizacją budynków będą możliwe przy Państwa jak najliczniejszym uczestnictwie w badaniu. 
 
"Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem 
z Państwa strony. Wszystkie Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych."
 
Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres:
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 
lub drogą elektroniczną na adres: marzena.klosiewicz@nowydwormaz.pl
 
lub osobiście w Urzędzie Miejskim w pok. 101
 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z: firmą Contract Consulting Spółka z o.o. tel. 664 932 975 lub z Urzędem Miejskim tel: (22) 512-22-35
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter