Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności
• osób fizycznych
• wspólnot mieszkaniowych
• osób prawnych
• przedsiębiorców
2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Priorytetem Miasta jest likwidacja starych źródeł ogrzewania zasilanych paliwem stałym. W związku z powyższym dotacja celowa będzie przyznawana w pierwszej kolejności Wnioskodawcom zmieniającym takowe źródło ogrzewania na nowe. W przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci gazowej spowodowanej brakiem sieci oraz nie spełnianiem norm technicznych budynku dotowany będzie zakup pieca zasilanego alternatywnym źródłem ciepła (pellet, elektryczne, olejowe, pompa ciepła). W przypadku nie wyczerpania środków finansowych na dotacje celowe na likwidację kotłów zasilanych paliwem stałym dotacje będą przyznawane pozostałym Wnioskodawcom chcącym wymienić swoje niskosprawne źródła ogrzewania.
Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w terminie do 31 maja roku, w którym planowana jest modernizacja kotłowni. Druk wniosku zawiera informacje dot. użytkowanego źródła ciepła oraz opis planowanego do zainstalowania źródła ciepła. 
Złożenie wniosku o przyznaje dotacji nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. O miejscu na liście chętnych do otrzymania dotacji decydować będzie data wpływu wniosku oraz rodzaj likwidowanego starego źródła ciepła. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku o przyznanie dotacji wnioskodawcy zostaną poinformowani listownie o decyzji komisji w sprawie przyznania dotacji. 
Umowy na udzielenie dotacji celowej będą zawierane z Wnioskodawcami do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na wymianę źródeł ciepła w danym roku budżetowym. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku budżetowym, niezrealizowane wnioski nie będą rozpatrywane w roku następnym. 
W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez beneficjenta pomimo przyznanej dotacji w danym roku kalendarzowym wniosek nie będzie przeniesiony na listę oczekujących na rok następny 
a niewykorzystana kwota dofinansowania zostanie przyznana na realizację inwestycji kolejnego prawidłowo złożonego wniosku.

Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do rozliczenia przyznanej dotacji do 15 grudnia roku, w którym została podpisana umowa o  przyznanie dotacji celowej na druku Rozliczenia przyznanej dotacji.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter