Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

W Nowym Dworze Mazowieckim mieszka blisko 28 tys. mieszkańców, z czego 18 procent to ludzie bardzo młodzi, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. Dla tej grupy naszej społeczności – w zależności od wieku – trzeba zapewnić miejsca w przedszkolu, potem w szkole podstawowej, gimnazjum a następnie w szkołach ponadgimnazjalnych. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest organem prowadzącym dla czterech zespołów szkół: Zespołu szkół nr 1 i nr 3, w skład których wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące, Zespołu Szkół nr 2, w skład którego wchodzi liceum profilowane, technikum ekonomiczne, liceum i technikum dla dorosłych, Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznego Gimnazjum  nr 1, Publicznego Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3.
W roku szkolnym 2013/14 w szkołach podstawowych uczy się 1809 uczniów, w gimnazjach 909, szkołach ponadgimnazjalnych 275 uczniów. Łącznie 2993 uczniów w 139 oddziałach. Nowodworskie przedszkola opiekują się 938 dziećmi. Dzieci uczęszczają do 31 oddziałów przedszkolnych i 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
W ostatnich latach systematycznej poprawie uległa baza nowodworskiej oświaty. Budynki oświatowe zmieniły swój wygląd, stały się bardziej estetyczne, poprawie uległa ich termoizolacja.
W 2007 r. powstała sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Słowackiego 2, natomiast w 2012 r. nowoczesna hala sportowa przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy. Każda z placówek wyposażona jest w nowoczesne boisko o sztucznej nawierzchni, a szkoły podstawowe w nowoczesne place zabaw.
W  2012 r. została rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 7. Co roku przeprowadzane są  remonty w przedszkolach i szkołach.
W nowodworskiej oświacie pracuje 439 nauczycieli i 226 pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa).
Koszty funkcjonowania nowodworskiej oświaty w 2014 r. zamykają się kwotą 45.102.702 zł co stanowi 35% budżetu gminy.
We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, które zabezpieczają opiekę dla 588 uczniów. Jest to bardzo ważne dla rodziców pracujących. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają możliwości korzystania ze stołówek szkolnych, które codziennie przygotowują 1070 posiłków.
Wszystkie nowodworskie szkoły dysponują bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych jak i innych, pozwalających rozwijać zainteresowania i zamiłowania uczniów. Uczniowie klas młodszych oraz przedszkoli otoczeni są opieką logopedyczną. Wszystkie przedszkola i szkoły zabezpieczają także opiekę pedagogiczną i psychologiczną.
Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne realizują wiele programów profilaktycznych we współpracy z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych, Policją i innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
Gmina co roku zabezpiecza środki na wspieranie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Ze zorganizowanej formy wypoczynku korzysta co roku około 100 dzieci.
Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym korzysta około 170  uczniów.
Na terenie miasta funkcjonują również dwa niepubliczne przedszkola, do których uczęszcza 125 dzieci:
- „Akademia Malucha” przy ul. Wojska Polskiego 35,
- Muzyczno-Językowe „Nutka” przy ul. Focha 8.
Na terenie miasta działalność oświatową prowadzą także szkoły, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe, są to:
- Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego przy ul. Chemików 1,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Górskiej 39,
- Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter