Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2022 roku

Zarządzenie nr 145/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2022 roku.

Zadanie: Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w klubach sportowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/ do dnia 3 sierpnia 2022 roku.
  2. Ofertę wygenerowaną z systemu witkac.pl wraz potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanym z systemu witkac.pl, należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

- „Otwarty konkurs ofert 2022 r.”,

- nazwa zadania,

- nazwa oferenta(-ów),

w terminie do dnia 4 sierpnia 2022 roku do godziny 16.00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

3. Wygenerowana oferta wraz potwierdzeniem złożenia, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS, bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter