Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

PODSTAWY PRAWNE – UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO DOT. SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Uchwały przyjęte przez Radę Miejską w Nowy Dworze Mazowieckim
dotyczące wdrażania
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

1. UCHWAŁA NR XXXVIII/452/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 06.03.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim przyjęła Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.

Od 1 styczna 2019 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi 13 zł od osoby a w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi 20 zł od osoby.

3. Uchwała nr XIV/144/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15-12-2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają bez wezwania z dołu za dany miesiąc do 30 dnia każdego miesiąca (w lutym do 28 dnia miesiąca). Opłaty można dokonać w punkcie bankowym Mazowieckiego Banku Spółdzielczego znajdującego się w pok. Nr 7 na parterze Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wskazany do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała nr XXXV/422/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 05.12.2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała zawiera informację na temat zakresu usług świadczonych przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub zamieszkałych w części w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale została określona częstotliwości i sposób odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz informacje o stacjonarnych i mobilnych punktach selektywnej zbiórki. Załącznikiem do ww. uchwały jest Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Dworze Mazowiecki, który mieści się przy ul. Przytorowej 7.

5. Uchwała nr XIV/143/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15-12-2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i zawiera wzór deklaracji oraz określa wykaz dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte. Właściciel nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązanych jest złożyć deklarację, w terminie:

  • pierwszą deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • korektę deklaracji w przypadku uzupełnienia danych nie mających wpływu na wysokość opłaty.

 (Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest w zabudowie wielorodzinnej, w której ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat).

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter