Nowy Dwór Mazowiecki

Banery

Treść strony

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu od 7 października 2020

Szanowni Państwo,
7 października 2020 roku potwierdzono zakażenie koronawirusem u Zastępcy Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. W związku z powyższym od dziś do odwołania wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Budynek zostanie poddany gruntownej dezynfekcji, a większość pracowników będzie wykonywać swoje obowiązki w trybie zdalnym.
Bezpośrednia obsługa mieszkańców prowadzona będzie jedynie w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich. W USC jednocześnie obsługiwana będzie jedna osoba, a w Wydziale Spraw Obywatelskich dwie osoby. W sposób tradycyjny USC będzie sporządzał wyłącznie akty nowonarodzonych dzieci oraz bieżące akty zgonu.
Każda osoba wchodząca do Urzędu będzie musiała mieć zasłonięty nos i usta, a także zdezynfekować ręce.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, wiadomości e-mail i korzystania z platformy e-PUAP.
Przypominamy, że część spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich można załatwić zdalnie:
Urząd Stanu Cywilnego  tel. 22 51 22 271, 22 51 22 272.
- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
- zgłoszenie urodzenia dziecka.
- wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego,
- wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
- wniosek o zmianę imienia i nazwiska.
UWAGA: Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
Wydział Spraw Obywatelskich –  tel. 22 51 22 261, maria.stawicka@nowydwormaz.pl lub tel. 22 51 22 262, urszula.kleniewska@nowydwormaz.pl
1. Dowody osobiste:
2. Zameldowanie
Sprawy związaną z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/.../zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub...
3. Działalność gospodarcza
Przedsiębiorców zachęcamy do składania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego (bez konieczności przychodzenia do Urzędu Miejskiego). Wnioski do CEIDG w formie elektronicznej można załatwić za pośrednictwem strony: www.ceidg.gov.pl       
Wnioski do CEIDG w wersji papierowej o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wpisu można złożyć w późniejszym terminie (jako datę skuteczności żądania można wskazać datę wsteczną).
✔ Sprawy Społeczne i Karta Dużej Rodziny:  tel. 22 51 22 163 oraz 22 51 22 162.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania: https://www.gov.pl/web/rodzina/gdzie-zlozyc-wniosek
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).
Wypełniony wniosek można złożyć do przygotowanej urny przy wejściu do Urzędu.
✔ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –  tel. 22 51 22 212, e-mai: paulina.przerwa@nowydwormaz.pl
✔ Wydział Gospodarki Komunalnej
tel. 22 51 22 198
1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ePUAP),
(druk pobiera się ze strony miasta i wysyła w sprawach ogólnych ePUAP-em podpisując się profilem zaufanym),
2. zgłoszenie reklamacyjne dotyczące braku odbioru odpadów:
 tel. 22 51 22 193
1. wnioski zainteresowanych o przyznanie mieszkania komunalnego,
2. pisma i wnioski ogólne,
3. sprawy bieżące mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych.
Inne (zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną): http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=808,
zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego
 tel. 22 51 22 142
 tel. 22 51 22 194
1. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
2. zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
4. zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
5. zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej,
6. wnioskowanie o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych,
7. zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg,
8. zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników gminnych.
tel. 22 51 22 195
1. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,
2. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
3. wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła.
Sprawy Wojskowe -  tel. 22 51 22 251
Przyjmowanie wniosków ws. zwrotu utraconego wynagrodzenia/dochodu w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych.
 Miejski Konserwator Zabytków -  tel. 22 51 22 107, 728 474 584, e-mail: marek.przezdziecki@nowydwormaz.pl
 Liczba klientów przebywających jednocześnie w Urzędzie pozostanie ściśle ograniczona. Nad tą kwestią, przy wejściu do Urzędu czuwać będzie pracownik dozoru i Straż Miejska. Prosimy o zrozumienie sytuacji oraz o sukcesywne załatwianie spraw.
Pisma do Burmistrza Miasta i Urzędu Miejskiego można składać do specjalnie przygotowanej urny, ustawionej przy wejściu do Urzędu. Uwaga! Dokumenty będą przyjmowane BEZ POTWIERDZENIA ODBIORU.
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  tel. 22 51 22 000, 22 51 22 222, e-mail: sekretariat@nowydwormaz.pl

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter