Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA Nr XIII/ 182/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 08 maja  2020 roku

 

 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie  informacji o kandydatach na ławników.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1.   Zasięga się od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim na kadencję 2020 r.- 2023 r. w trybie  art. 162 § 9  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 

 1.  P. Agafonow Anna Elżbieta
 2.  P. Buczyńska Iwona Teresa
 3.  P. Częstochowska Mirosława Krystyna
 4.  P. Dudzińska Barbara Iwona
 5.  P. Dudzińska Ewelina
 6.  P. Felczak Iwona Katarzyna
 7.  P. Krzyżanowska Ewa Helena
 8.  P. Mikuszewska Małgorzata
 9.  P. Sobczyńska Hanna.

 

        2.    Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim do przesłania, do Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

        

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. nazwisko rodowe;
 3. imiona rodziców;
 4. data i miejsce urodzenia;
 5. miejsce zamieszkania;
 6. nr PESEL.

 

 

§ 2. 1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 162 § 9  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego (DZ.U. z 2019 r., poz. 52 z późn.zm.).

 

 

UCHWAŁA Nr XIII/183 /2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 08 maja 2020 roku

 

w sprawie:  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz.U.  z  2020 r., poz. 713)  oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365, poz.288)  –  Rada Miejska w Nowym Dworze  Mazowieckim uchwala,  co następuje :

 

 

§ 1.           Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim w wyborach uzupełniających na kadencję od 2020  r.  do  2023r., wybrane zostały osoby  wymienione w załączniku do uchwały.

 

 

§ 2.            Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

 

 

§ 3.1.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2.         Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej  www.nowydwormaz.pl.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej 

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIII /183 /2020  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiecki z dnia 08 maja 2020 r.

                                         

Osoby wybrane w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim w wyborach uzupełniających na kadencję  2020 - 2023.

 

 

L.p.

               Nazwisko i imię

1.

   Agafonow Anna Elżbieta

2.

   Buczyńska Iwona Teresa

3.

   Częstochowska Mirosława Krystyna

4.

  Dudzińska Barbara Iwona

5.

   Dudzińska Ewelina

6.

    Felczak Iwona  Katarzyna

7.

    Krzyżanowska Ewa Helena

8.

   Mikuszewska Małgorzata

9.

    Sobczyńska Hanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter